Het Top D (U13) Toernooi  van Sportvereniging Velden (IVO) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de deelnemers, de vrijwilligers en bezoekers. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop het Top D (U13) Toernooi met de persoonsgegevens omgaat.

 Uiteraard worden persoonsgegevens van de deelnemers en de bezoekers van het toernooi en de bezoekers van de website www.topd-ivo.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt  het IVO Top D (U13) Toernooi  zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Persoonsgegevens van de spelers van de deelnemende teams aan het IVO Top D (U13) Toernooi.

Vanuit de deelnemende teams ontvangt het Top D (U13) Toernooi de volgende gegevens;

 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Paspoortnummer van de buitenlandse deelnemers

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het Top D (U13) Toernooi van IVO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Naam deelnemende speler, club, geboortedatum en eventueel KNVB lidmaatschapsnummer worden desgevraagd verstrekt aan scouts die het Top D (U13) Toernooi bezoeken.
 • Naam deelnemende speler en club (kunnen) worden gebruikt voor publicaties op de diverse Top D (U13) Toernooi mediakanalen (Website, Facebook, Instagram ) en kunnen doorgegeven worden aan diverse andere mediakanalen ivm publiciteit omtrent het toernooi.
 • Foto’s van de speler (kunnen) worden gebruikt voor publicaties op diverse mediakanalen, te denken aan websites, Facebook, Instagram en kranten enz.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topd-ivo.nl , om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@topd-ivo.nl

 Bewaartermijn.

IVO Top D (U13) Toernooi bewaart de persoonsgegevens van de deelnemende spelers om in de toekomst nog te kunnen nagaan wanneer welke speler ooit heeft deelgenomen aan het toernooi, zodat daar nog eens aandacht aan kan worden geschonken.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

IVO Top D (U13) Toernooi stelt de persoonsgegevens van de deelnemende spelers niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn de persoonsgegevens van de spelers van Nederlandse clubs  bekend bij de KNVB omdat u lid van deze voetbalbond moet  zijn. Voorts worden de persoonsgegevens niet gebruikt buiten het Top D (U13) Toernooi van IVO. Personen binnen het IVO Top D (U13) Toernooi die beschikken over persoonsgegevens zijn verplicht tot strikte geheimhouding.

 Websites van derden.

Op de website van het IVO Top D (U13) Toernooi treft u een aantal links aan naar andere websites. IVO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het IVO Top D (U13) Toernooi  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Rechten omtrent gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) u persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 Vragen.

Heeft u na het lezen van deze Privacy Policy vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via info@topd-ivo.nl .